Skip to Content

Algemene voorwaarden Enable Now B.V. rekeninghouders

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Enable Now B.V. gevestigd in ‘s-Hertogenbosch, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 80220134 hierna aangeduid als: ‘EnableNow',
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever' verstaan, de rechtspersoon of bedrijfsvorm met wie EnableNow een zakelijke overeenkomst aangaat of aan wie EnableNow een aanbieding doet.
 3. EnableNow heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:3a, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht (WFT) voor het uitoefenen van het bedrijf van betaalinstelling voor het verlenen van de betaaldienst 8 van de bijlage bij de herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2).

EnableNow staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank. EnableNow staat bij De Nederlandsche Bank geregistreerd onder nummer R183923.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen / offertes en overeenkomsten die worden uitgebracht en / of gesloten door EnableNow. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten die door EnableNow worden uitgebracht aan c.q. gesloten met dezelfde Opdrachtgever.
 2. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of enige bepaling in de overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt, dan tast dit de rechtsgeldigheid van de rest van de bepalingen in de offerte / overeenkomst niet aan.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met een Opdrachtgever komt tot stand ofwel door (digitale) aanvaarding van een offerte door Opdrachtgever ofwel een schriftelijke aanvaarding - waaronder aanvaarding middels e-mailbericht - door EnableNow van een opdracht van Opdrachtgever.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht door EnableNow

 1. EnableNow zal de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren naar beste inzicht en vermogen. Ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis.
 2. EnableNow is voor de uitvoering van haar dienstverlening in bepaalde gevallen afhankelijk van toegang tot externe gegevens van banken en andere financiële instellingen en/of rechtstreeks van de Klant. EnableNow heeft geen invloed op de beschikbaarheid of kwaliteit van externe gegevens en is derhalve niet aansprakelijkheid voor onjuistheden in de betreffende externe gegevens dan wel het niet beschikbaar zijn van dergelijke gegevens.
 3. EnableNow bepaalt - vanzelfsprekend in overleg met Opdrachtgever - de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en bepaalt wie de werkzaamheden uitvoert. Het is EnableNow toegestaan om derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal op eerste verzoek en tijdig door EnableNow opgevraagde benodigde informatie verstrekken zodat EnableNow de aan haar opgedragen werkzaamheden naar behoren kan uitvoeren. Opdrachtgever staat daarbij in voor de juistheid van de verstrekte informatie.
 2. Opdrachtgever zal op verzoek alle relevante informatie verstrekken die nodig is om EnableNow in staat te stellen om te voldoen aan alle vereisten op grond van toepasselijke wetgeving, waaronder eisen met betrekking tot het voorkomen van witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Opdrachtgever is in dat kader gehouden mee te werken aan een onderzoek waarbij in elk geval de volgende onderdelen aan bod zullen komen:
  • Identificatie en verificatie van de opdrachtgever
  • Controleren van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vertegenwoordigers van de opdrachtgever
  • Controle of er sprake is van een PEP
  • Identificatie van de UBO
  • Definiëren van het doel en de beoogde aard van de relatie met de opdrachtgever
  • Privacy impact assessment

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom op de software die EnableNow aan de opdrachtgever ter beschikking stelt alsmede alle overige programmatuur en documentatie berusten uitsluitend bij EnableNow. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-verpandbaar.

Artikel 7 Licentie

 1. Indien van toepassing verkrijgt Opdrachtgever een gebruikerslicentie ten aanzien van de ter beschikking gestelde software op basis van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Indien nodig / noodzakelijk voor het gebruik van de aangeboden dienst, heeft Opdrachtgever de bevoegdheid om een sublicentie af te geven voor het gebruik van de software door haar klanten.
 2. De gebruikerslicentie wordt verleend voor de duur van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de software, programmatuur en overige documentatie van EnableNow te kopiëren of op enige wijze verandering aan te brengen in de software.

Artikel 8 Gebruik logo's en naam

 1. Opdrachtgever is ermee akkoord dat haar naam en / of logo om de diensten te kunnen verlenen en / of voor commerciële doeleinden wordt vermeld op de website van EnableNow en social mediakanalen zoals Instagram en LinkedIn.
 2. Indien Opdrachtgever na publicatie van haar gegevens op de website / social mediakanalen niet langer wenst dat haar naam wordt vermeld, dan zullen dergelijke uitingen op eerste verzoek worden verwijderd.

Artikel 9 Termijnen

Door EnableNow genoemde termijnen gelden steeds als streefdata. EnableNow spant zich ervoor in dat genoemde termijnen zoveel als mogelijk worden gehaald.

Artikel 10 Opzegging / ontbinding

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een tussen partijen vooraf overeengekomen periode. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode behoudens opzegging uiterlijk 1 maand voor de einddatum van de Overeenkomst. Deze opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Indien Opdrachtgever dit wenst is het mogelijk om de Overeenkomst voor een langere periode te verlengen dan de initiële overeengekomen termijn.
 2. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst is niet mogelijk tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in lid 3 en lid 4 van dit artikel.
 3. In geval van verzuim van Opdrachtgever (voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is) zal EnableNow gerechtigd zijn de overeenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden. EnableNow is ten alle tijden gerechtigd om de dienst op te schorten in het geval van verzuim van Opdrachtgever.
 4. Daarnaast is opzegging c.q. ontbinding mogelijk indien aan een der partijen surseance van betaling wordt verleend, het faillissement wordt uitgesproken of de onderneming wordt geliquideerd.

Artikel 11 Klachten

Indien Opdrachtgever van mening is dat de overeengekomen werkzaamheden niet door EnableNow naar behoren zijn uitgevoerd, dient zij dergelijke klachten binnen 8 dagen na verrichting van de specifieke werkzaamheden kenbaar te maken, dan wel binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever kan aantonen dat dit niet direct kenbaar was na uitvoering van de werkzaamheden. Deze termijn geldt ook voor het klagen over de (on)juistheid van de door EnableNow in rekening gebrachte bedragen.

Artikel 12 Privacy

 1. EnableNow gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar klanten. Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring op onze website.
 2. Indien de basis van de tussen partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit het bieden van een rekeninginformatiedienst worden betalingsgegevens van (potentiële) klanten van Opdrachtgever geanalyseerd. Over de uitwisseling van de verkregen gegevens van dergelijke (potentiële) klanten worden tussen EnableNow en Opdrachtgever afspraken gemaakt in een Gegevensuitwisselingsovereenkomst. Deze Gegevensuitwisselingsovereenkomst maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid & Vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van EnableNow is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert.
 2. Wanneer om wat voor reden dan ook geen uitkering van haar aansprakelijkheidsverzeraar plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van EnableNow beperkt tot vergoeding van directe schade tot een maximum van de resterende contractwaarde met een maximum van € 10.000,00.
 3. EnableNow is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst en gevolgschade.
 4. De in de vorige leden genoemde beperkingen gelden niet wanneer schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van EnableNow.
 5. Opdrachtgever vrijwaart EnableNow voor door derden geleden schade ten gevolge van de uitvoering van de tussen partijen gesloten Overeenkomst. Hieronder vallen onder meer - maar niet uitsluitend - claims van derden op grond van door EnableNow uitgevoerde analyses van financiële gegevens van de betreffende derden.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op overeenkomsten en onderhandelingen tussen Opdrachtgever en EnableNow is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen verband houdende met (de uitvoering van) de overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank van het arrondissement waar EnableNow gevestigd is, tenzij EnableNow kiest voor de bevoegdheid van een andere rechtbank conform de wettelijke competentie.
Contact

Ontdek de mogelijkheden van Open Banking voor jouw organisatie!

Heb je vragen over open banking, PSD2 of interesse in onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

073 - 2340069Neem contact op