Skip to Content

Privacyverklaring Enable Now B.V. rekeninghouders

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en hoe je jouw rechten daarover kunt uitoefenen.

Met ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen we:

Enable Now B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 80220134 en gevestigd te (5223 AL) ‘s-Hertogenbosch aan de Parallelweg 27 (Ruimte HA 1).

Ons bedrijf is een zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacyregelgeving. Dat betekent kort gezegd dat ons bedrijf verantwoordelijk is voor de naleving van de privacyregelgeving als het gaat om bepaalde persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen we informatie die direct of indirect over een bepaalde persoon gaat. Bijvoorbeeld jouw naam en bankrekeningnummer.

Onze dienstverlening

Wij zijn een zogenaamde ‘rekeninginformatiedienstaanbieder’. Wij stellen onze klanten in staat om inzicht te krijgen in inkomsten, uitgaven, voorkeuren en koopgedrag van jou, als hun (potentiële) klant. In opdracht van onze klant analyseren wij jouw bankgegevens. Jij geeft zelf toestemming aan de bank(en) waar jij bankiert om deze gegevens met ons te delen en je hebt via een autorisatie toestemming aan ons gegeven om deze dienst te leveren. Daarnaast heb jij ons toestemming gegeven om de bankgegevens te analyseren.

Wij analyseren de gegevens waartoe wij vervolgens toegang krijgen en koppelen onze bevindingen terug aan onze klant. Onze klant is dus jouw (potentiële) leverancier/contractspartij. Hierover hebben we contractuele afspraken gemaakt met onze klant. Op basis van de financiële gegevens van jou die wij met onze klanten delen, maakt de klant vervolgens een risicoanalyse op basis waarvan hij/zij bepaalt of zij een overeenkomst met jou sluit.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals persoonsgegevens met betrekking tot religie en etniciteit.

Waarvoor en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

We vragen en gebruiken bepaalde persoonsgegevens van jou primair om onze dienstverlening – zowel richting jou, als richting onze klanten - zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Hiervoor hebben wij jou toestemming gevraagd en verkregen. De wettelijke grondslag hiervoor is dus jouw vooraf verkregen toestemming.

Tot slot gebruiken en bewaren wij jouw persoonsgegevens omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn op grond van (fiscale) wetgeving.
Natuurlijk hechten we bij het gebruik van jouw persoonsgegevens erg aan het belang op de bescherming van jouw privacy. We hebben daarvoor waarborgen getroffen.

Wanneer het nodig is, vragen wij voor bepaalde verwerkingen jouw voorafgaande toestemming.

Hoe en waar wij jouw persoonsgegevens bewaren

We bewaren de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt alleen voor zo lang als dat nodig is voor het goed functioneren van onze dienstverlening of zo lang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer je jouw toestemming voor het bewaren van jouw persoonsgegevens intrekt, dan zullen we deze verwijderen.

We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Binnen ons bedrijf zijn uitgebreide maatregelen getroffen om data, inclusief persoonsgegevens, te beschermen. We noemen er een paar:

  • De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers wanneer deze toegang nodig is voor de uitoefening van hun functie;
  • We hebben passende IT-beveiligingsmaatregelen getroffen;

De data, waaronder persoonsgegevens, waarover wij beschikken wordt lokaal opgeslagen binnen de Europese Unie met uitzondering van data die wordt verwerkt door derde partijen ten behoeve van analyses, waaronder Google Analytics.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens

We behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk. Jouw persoonsgegevens worden alleen ten behoeve van ons bedrijf verwerkt en niet verstrekt aan derden, behalve zoals hieronder wordt vermeld.

Om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren schakelen we bepaalde in- en externe leveranciers in. Met leveranciers die vanuit hun dienstverlening toegang hebben tot persoonsgegevens, maken we afspraken over onder meer geheimhouding, beveiliging en spreken we af dat zij de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Zoals onder het kopje ‘Onze dienstverlening’ al is aangegeven, delen wij jouw persoonsgegevens met onze klant, jouw potentiële leverancier / contractspartij. Met onze klanten hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over de uitwisseling van de persoonsgegevens. Vanaf het moment dat we de gegevens delen met onze klanten zijn zij (ook) verwerkingsverantwoordelijk ten aanzien van deze gegevens en zullen ook zij de privacyregelgeving moeten naleven.

Het is ook mogelijk dat persoonsgegevens overgaan naar een derde partij vanwege een overname, fusie of (andere) reorganisatie waarbij ons bedrijf is betrokken.

Ten slotte is het mogelijk dat we persoonsgegevens moeten verstrekken indien de wet dat vereist of om te voldoen aan een bevel van een bevoegde autoriteit.

Verdere informatie en jouw rechten

Mocht je verdere vragen hebben over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens of mocht je inzage daarin willen, verbetering of verwijdering daarvan willen verzoeken of een verzoek tot beperking van verwerking of overdracht van jouw persoonsgegevens willen vragen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres compliance@enablenow.nl.

Je hebt tot slot het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. Ook hiervoor kan je contact met ons opnemen via het e-mailadres compliance@enablenow.nl.

Wij zullen jouw vraag of verzoek in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk hier bij je op terugkomen. Het kan zijn dat wij aanvullende informatie nodig hebben om jouw verzoek te verwerken. Bijvoorbeeld in het geval van een verzoek tot inzage of verwijdering zullen wij zeker willen weten dat jij degene bent over wie de betreffende persoonsgegevens gaan en zullen wij moeten nagaan of het verzoek terecht en uitvoerbaar is. Dit is in het (privacy)belang van al onze klanten en relaties.

Wanneer jij niet wilt dat wij nog inzage hebben in jouw financiële gegevens, dan kan je de door jou gegeven toestemming om jouw bankgegevens te verwerken intrekken. Hiertoe kan je een verzoek toen via het e-mailadres compliance@enablenow.nl. Daarnaast dien je deze toestemming ook bij de bank(en) waar jij bankiert weer in intrekken. Dit kunnen wij niet voor jou regelen. Hiervoor moet je contact opnemen met de betreffende bancaire instelling.

Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is hierover meer informatie te vinden.

Laatste versie: 13-06-2024

Wij passen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hierboven wordt vermeld.

Contact

Ontdek de mogelijkheden van Open Banking voor jouw organisatie!

Heb je vragen over open banking, PSD2 of interesse in onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

073 - 2340069Neem contact op