Skip to Content

Privacyverklaring Enable Now B.V. klanten en leveranciers

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en hoe je jouw rechten daarover kunt uitoefenen.

Met ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen we:

Enable Now B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 80220134 en gevestigd te (5223 AL) ‘s-Hertogenbosch aan de Parallelweg 27 (Ruimte HA 1).

Ons bedrijf is een zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacyregelgeving. Dat betekent kort gezegd dat ons bedrijf verantwoordelijk is voor de naleving van de privacyregelgeving als het gaat om bepaalde persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen we informatie die direct of indirect over een bepaalde persoon gaat. Bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer. Wij verwerken deze persoonsgegevens indien jij optreedt als (potentiële) klant en gebruik maakt of wilt maken van onze dienstverlening.

Het is mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken als jij optreedt als contactpersoon van een (potentiële) klant en in die hoedanigheid gebruikt maakt of wilt maken van onze dienstverlening. We verwerken ook persoonsgegevens wanneer we gebruik maken van jouw diensten / producten en jij dus (de contactpersoon van) onze leverancier bent.

Tot slot verwerken wij persoonsgegevens die jij als bezoeker verstrekt via onze website.
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals persoonsgegevens met betrekking tot religie en etniciteit.

Waarvoor en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

We vragen en gebruiken bepaalde persoonsgegevens van jou primair om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Jouw NAW-gegevens en e-mailadres zijn essentieel om een door jou gevraagde dienstverlening te kunnen leveren en / of om door jou opgevraagde informatie te kunnen geven. Wanneer je deze gegevens niet verstrekt is het voor ons niet mogelijk om een overeenkomst met jou naar behoren uit te kunnen voeren of de door jou gewenste informatie te geven.

De wettelijke grondslag daarvoor is allereerst dat deze verwerkingen van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om onze verplichtingen op basis van de tussen jou en ons gesloten overeenkomsten goed te kunnen uitvoeren.

Tot slot gebruiken en bewaren wij jouw persoonsgegevens omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn op grond van (fiscale) wetgeving.

Natuurlijk hechten we bij het gebruik van jouw persoonsgegevens erg aan het belang op de bescherming van jouw privacy. We hebben daarvoor waarborgen getroffen.

Wanneer het nodig is, vragen wij voor bepaalde verwerkingen jouw voorafgaande toestemming.

Hoe en waar wij jouw persoonsgegevens bewaren

We bewaren de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt alleen voor zo lang als dat nodig is voor het goed functioneren van onze dienstverlening of zo lang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer je jouw toestemming voor het bewaren van jouw persoonsgegevens intrekt, dan zullen we deze verwijderen.

We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Binnen ons bedrijf zijn uitgebreide maatregelen getroffen om data, inclusief persoonsgegevens, te beschermen. We noemen er een paar:

  • De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers wanneer deze toegang nodig is voor de uitoefening van hun functie;
  • We hebben passende IT-beveiligingsmaatregelen getroffen;

De data, waaronder persoonsgegevens, waarover wij beschikken wordt lokaal opgeslagen binnen de Europese Unie met uitzondering van data die wordt verwerkt door derde partijen ten behoeve van analyses, waaronder Google Analytics.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens

We behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk. Jouw persoonsgegevens worden alleen ten behoeve van ons bedrijf verwerkt en niet verstrekt aan derden, behalve zoals hieronder wordt vermeld.

Om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren schakelen we bepaalde in- en externe leveranciers in. Met leveranciers die vanuit hun dienstverlening toegang hebben tot persoonsgegevens, maken we afspraken over onder meer geheimhouding, beveiliging en spreken we af dat zij de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Het is ook mogelijk dat persoonsgegevens overgaan naar een derde partij vanwege een overname, fusie of (andere) reorganisatie waarbij ons bedrijf is betrokken.

Ten slotte is het mogelijk dat we persoonsgegevens moeten verstrekken indien de wet dat vereist of om te voldoen aan een bevel van een bevoegde autoriteit.

Verdere informatie en uw rechten

Mocht je verdere vragen hebben over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens of mocht je inzage daarin willen, verbetering of verwijdering daarvan willen verzoeken of een verzoek tot beperking van verwerking of overdracht van jouw persoonsgegevens willen vragen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres compliance@enablenow.nl.

Je hebt tot slot het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. Ook hiervoor kan je contact met ons opnemen via het e-mailadres compliance@enablenow.nl.

Wij zullen jouw vraag of verzoek in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk hier bij je op terugkomen. Het kan zijn dat wij aanvullende informatie nodig hebben om jouw verzoek te verwerken. Bijvoorbeeld in het geval van een verzoek tot inzage of verwijdering zullen wij zeker willen weten dat jij degene bent over wie de betreffende persoonsgegevens gaan en zullen wij moeten nagaan of het verzoek terecht en uitvoerbaar is. Dit is in het (privacy)belang van al onze klanten en relaties.

Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is hierover meer informatie te vinden.

Laatste versie: 13-06-2024

Wij passen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hierboven wordt vermeld.

Contact

Ontdek de mogelijkheden van Open Banking voor jouw organisatie!

Heb je vragen over open banking, PSD2 of interesse in onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

073 - 2340069Neem contact op